KATEDRA MANAGEMENTU

Katedra managementu byla na Vysoké škole hotelové zřízena k 1. září akademického roku 1999/2000.

V roce 2002 byl pracovníky katedry zřízen archiv obhájených prací, který je v prostorách katedry dosud. Náhled do obhájených prací je od roku 2012 možný pouze prostřednictvím knihovny VŠH.

V témže roce spontánním zájmem studentů začala katedra rozvíjet psychologické poradenství, jehož konzultační činnost neustále roste. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného studia na bakalářském a magisterském stupni.

Přednášejí a vedou semináře ve studijních oborech na bakalářském stupni - Hotelnictví, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, a zároveň i na magisterském stupni – Management hotelnictví a lázeňství a Marketingové komunikace. Vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů školy. Pracují ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách, které probíhají na škole. Katedra metodicky a odborně spolupracuje s praxí a do publikační činnosti zapojuje významné odborníky z oboru hotelnictví.

Člen katedry je šéfredaktorem časopisu pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers. Pracovníci katedry publikují v uvedeném časopise a vybrané stati oponují.

Vedoucí katedry: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
Tajemnice katedry: Ing. Martina Beránek, Ph.D.