KATEDRA JAZYKŮ

Členové katedry zajišťují výuku cizích jazyků, které jsou nedílnou součástí profilu absolventa školy. Spolupracují s odborníky z oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu při přípravě výuky odborného cizího jazyka.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky všech oborů a programů prezenčního i kombinovaného studia. Vedou jazykové semináře ve studijních oborech na bakalářském stupni – Hotelnictví, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, Management volného času i na magisterském stupni – Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace. Některé odborné asistentky jsou zapojeny i do výuky v anglickém programu oboru Hotelnictví. Základní a odbornou jazykovou přípravu realizují ve smyslu Sjednoceného evropského referenčního rámce pro jazyky. V současné době vyučují anglický, německý, španělský, francouzský, ruský jazyk a český jazyk pro cizince. Zajišťují překladovou a tlumočnickou činnost pro potřeby vedení VŠH i jednotlivých kateder, zejména cizojazyčné webové stránky školy, cizojazyčná resumé odborných článků a publikací. Vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů školy. Kromě uvedeného jsou zapojeni do organizace přijímacího řízení na VŠH (formou přípravy a realizace rozřazovacích testů z cizích jazyků) a aktivně se zúčastňují Dnů otevřených dveří, kde kvalifikovaně poskytují informace zájemcům o studium na VŠH.

Součástí práce katedry je publikační činnost, především ve formě cizojazyčných skript pro výuku odborného jazyka nebo odborných oborových slovníků, i jednotlivých článků v odborných časopisech. Jednotliví zástupci katedry se zúčastňují konferencí, seminářů a workshopů nejen s tématikou jazykového vzdělávání, ale i odborných na téma „Hospitality“.

Většina členů katedry je členy národních asociací a sdružení učitelů jednotlivých cizích jazyků. Jednotliví zástupci spolupracují i na výzkumných úkolech školy. Členové katedry se každoročně zúčastňují odborných stáží na zahraničních univerzitách v rámci učitelské mobility programu Erasmu.

Vedoucí katedry: Mgr. Dagmar Lanská
Tajemnice katedry: Mgr. Dana Kolářová