KATEDRA EKONOMIE A EKONOMIKY

Katedra ekonomie a ekonomiky je nositelem výuky předmětů tzv. společného základu na úrovni bakalářského i magisterského studia. Teoretický základ studijních oborů pěstovaných na VŠH vychází z obecné ekonomie. Účelem výuky ekonomie je vést studenty k pochopení vývoje mechanismu fungování hospodářství v ČR i jiných zemí a připravit studenty k systematické analýze ekonomických problémů v jejich společenském kontextu.

Obecná ekonomická teorie vytváří analytický rámec pro aplikovanou ekonomii. Výuka ekonomiky podniku seznamuje studenty s řízením výrobních jednotek. Podnikové účetnictví přináší informace o systému evidence a hodnocení, jehož základním nástrojem je účet. Studium finančních trhů prohlubuje znalosti o okolí podniku.

Učitelé KEE přibližují obsah výuky odbornému zaměření VŠH. Velká pozornost je proto věnována kvantitativní stránce ekonomických procesů a není oslabován ani kvalitativní rozbor. Ve výuce ekonomie se prolínají témata obecného charakteru s konkrétním výkladem hospodářských problémů. Rozmanitost ekonomických poznatků, které nabízí KEE, umožňuje studentům vytvořit si široký ekonomický obzor, který je nutnou součástí kvalifikace úspěšného manažera.

Vedoucí katedry: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Tajemnice katedry: Ing. Věra Levičková, Ph.D.