KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU

Katedra cestovního ruchu byla na Vysoké škole hotelové v Praze zřízena k 1. 9. 2008. Členové katedry zajišťují výuku odborných předmětů se zaměřením na cestovní ruch, destinační management, lázeňství a volný čas, které přispívají k profilu absolventa oborů Management destinace cestovního ruchu a Management volného času, jejichž nositelem na VŠH je katedra cestovního ruchu.

Interní členové katedry spolupracují s řadou odborníků jak z veřejného sektoru, tak podnikové sféry, kteří se zabývají problematikou cestovního ruchu a s ním souvisejících činností. Vzájemná výměna zkušeností probíhá jak v oblasti výuky, tak výzkumu.

V rámci tvůrčí a výzkumné činnosti jsou členové katedry zapojeni do řešení odborných projektů, které jsou zaměřeny především na regionální dimenzi cestovního ruchu a lázeňství. Významnou složku aktivit tvoří publikační činnost a účast na odborných konferencích se zaměřením na cestovní ruch a destinační management. V rámci mezinárodní spolupráce mají členové katedry cestovního ruchu navázány pracovní kontakty s partnerskými vysokými školami v rámci programu Erasmus ze Španělska, Itálie, Finska, Německa a Slovenska.

Pracovníci katedry cestovního ruchu jsou zapojeni do výuky prezenční i kombinované formy studia. Přednášejí a vedou semináře na bakalářském stupni ve studijních oborech Hotelnictví, Hospitality Management, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách a Management volného času. Na navazujícím magisterském stupni se jedná o studijní obory Management hotelnictví a lázeňství a Management destinace cestovního ruchu. V rámci vlastní specializace vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů školy. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které na škole probíhají.

 

Vedoucí katedry: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
Tajemník katedry: Mgr. Monika Klímová

AKTUÁLNĚ