VŠH získala historicky první osvědčení o uznání certifikované metodiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo dne 11. ledna Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) osvědčení č. 01/2018 o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o historicky první certifikovanou metodiku v České republice s přímou vazbou na výkony cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství a rovněž o první metodiku, která byla v historii VŠH certifikována.

Dne 24. listopadu 2016 uznalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, že VŠH významným způsobem iniciovala jednání o možné novele zákona týkající se sloučení dvou místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity do jedné peněžní dávky, kterou by byl místní poplatek za ubytování. V březnu 2017 se uskutečnilo i bilaterální jednání mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem financí ČR. Předmětná problematika byla průběžně projednávána za účasti členů pracovní skupiny s profesními asociacemi (AHR ČR, AHS ČR), zaměstnavatelským svazem (SOCR ČR) i zástupci samospráv obcí (SMO ČR).

Jednotlivé návrhy byly posouzeny v roce 2017 nezávislými právními experty. Finální verze byly představeny na jednání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj ČR i na schůzi Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Významnou podporu a úspěch zaznamenala navrhovaná právní úprava v Programovém prohlášení vlády ČR, které bylo schváleno 8. ledna 2018. V kapitole Veřejné investice a místní rozvoj se mimo jiné uvádí: „Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce k jejich reinvestování do cestovního ruchu a sloučíme poplatek z ubytovacích kapacit s rekreačním a lázeňským.“.V současné době probíhají jednání o zahájení legislativního procesu s cílem novelu zákona o místních poplatcích co nejdříve schválit.

Novost navrženého postupu v certifikované metodice vychází z faktu, že by novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zanikly dosud existující dva místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, a to místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity, a byly by nahrazeny místním poplatkem za ubytování. Při konstrukci nového sloučeného místního poplatku za ubytování by:

  • byl nově vymezen plátce a poplatník místního poplatku;
  • byl rozšířen okruh obcí, které mohou místní poplatek zavést;
  • byla rozšířena definice zařízení využívaných k přechodnému ubytování za úplatu, která místní poplatek odvádí;
  • byly nově definovány osvobozené skupiny osob od platby místního poplatku;
  • bylo umožněno explicitně využití paušální částky pro výběr místního poplatku;
  • byla stanovena nová jednotná maximální sazba místního poplatku.

Z metodologického hlediska je cílem metodiky stanovit takový postup práce s nově navrhovaným místním poplatkem za ubytování, aby respektoval principy 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost.

VŠH se v uplynulých čtyřech letech intenzivně věnovala problematice místních poplatků s přímou vazbou na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství a zpracování návrhu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v rámci řešení výzkumných projektů CzT-14/o/510/1236 „Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice“, MMR-1489/2014-54 „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“, MMR-192/2016-54 „Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch“ a MMR-1667/2016-54 „Certifikovaná metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“. Na financování projektů se podílely Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism.

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.,odpovědná řešitelka projektu
Ing. Petr Studnička, PhD., člen řešitelského týmu projektu
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., členka řešitelského týmu projektu

Fotogalerie

Reference

Ing. Michaela Urbanová
Event manager HILTON PRAGUE
Degustovať destiláty a víno počas vyučovacieho dňa nie je na VŠH nič neobvyklé, práve naopak. Pridanou hodnotou sú somelieri a odborníci z praxe v odbore.