VŠH získala historicky první osvědčení o uznání certifikované metodiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo dne 11. ledna Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) osvědčení č. 01/2018 o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o historicky první certifikovanou metodiku v České republice s přímou vazbou na výkony cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství a rovněž o první metodiku, která byla v historii VŠH certifikována.

Dne 24. listopadu 2016 uznalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, že VŠH významným způsobem iniciovala jednání o možné novele zákona týkající se sloučení dvou místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity do jedné peněžní dávky, kterou by byl místní poplatek za ubytování. V březnu 2017 se uskutečnilo i bilaterální jednání mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem financí ČR. Předmětná problematika byla průběžně projednávána za účasti členů pracovní skupiny s profesními asociacemi (AHR ČR, AHS ČR), zaměstnavatelským svazem (SOCR ČR) i zástupci samospráv obcí (SMO ČR).

Jednotlivé návrhy byly posouzeny v roce 2017 nezávislými právními experty. Finální verze byly představeny na jednání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj ČR i na schůzi Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Významnou podporu a úspěch zaznamenala navrhovaná právní úprava v Programovém prohlášení vlády ČR, které bylo schváleno 8. ledna 2018. V kapitole Veřejné investice a místní rozvoj se mimo jiné uvádí: „Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce k jejich reinvestování do cestovního ruchu a sloučíme poplatek z ubytovacích kapacit s rekreačním a lázeňským.“.V současné době probíhají jednání o zahájení legislativního procesu s cílem novelu zákona o místních poplatcích co nejdříve schválit.

Novost navrženého postupu v certifikované metodice vychází z faktu, že by novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zanikly dosud existující dva místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, a to místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity, a byly by nahrazeny místním poplatkem za ubytování. Při konstrukci nového sloučeného místního poplatku za ubytování by:

  • byl nově vymezen plátce a poplatník místního poplatku;
  • byl rozšířen okruh obcí, které mohou místní poplatek zavést;
  • byla rozšířena definice zařízení využívaných k přechodnému ubytování za úplatu, která místní poplatek odvádí;
  • byly nově definovány osvobozené skupiny osob od platby místního poplatku;
  • bylo umožněno explicitně využití paušální částky pro výběr místního poplatku;
  • byla stanovena nová jednotná maximální sazba místního poplatku.

Z metodologického hlediska je cílem metodiky stanovit takový postup práce s nově navrhovaným místním poplatkem za ubytování, aby respektoval principy 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost.

VŠH se v uplynulých čtyřech letech intenzivně věnovala problematice místních poplatků s přímou vazbou na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství a zpracování návrhu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v rámci řešení výzkumných projektů CzT-14/o/510/1236 „Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice“, MMR-1489/2014-54 „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“, MMR-192/2016-54 „Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch“ a MMR-1667/2016-54 „Certifikovaná metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“. Na financování projektů se podílely Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism.

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.,odpovědná řešitelka projektu
Ing. Petr Studnička, PhD., člen řešitelského týmu projektu
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., členka řešitelského týmu projektu

Fotogalerie