Sdělení k uvolnění restriktivních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 v podmínkách Vysoké školy hotelové v Praze

V návaznosti na postupné uvolňování restriktivních opatření, která byla přijata z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeném výskytem koronaviru SARS-CoV-2, dochází s účinností od 1. července 2020 ke změnám i na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH).

Od středy 1. 7. 2020 se zcela zrušuje povinnost nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech v areálu Vysoké školy hotelové v Praze, Svídnická 506, Praha 8. Toto opatření se vztahuje jak na všechny studenty, tak na všechny zaměstnance i návštěvníky, kteří vstoupí do objektu budovy školy.

Jak již bylo avizováno, VŠH se v tomto kalendářním roce řídí rovněž zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Tento zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti s přijímáním krizových opatření vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v důsledku pandemie COVID-19. VŠH přijala opatření, která jsou upravena opatřeními rektora VŠH zveřejněnými v IS VŠH: https://is.vsh.cz/auth/bt/rid_dok/vrd_rek/opat_rek/:

  • přijímací řízení uchazečů o studium probíhá on-line: https://www.vsh.cz/cs/covid-19-1/uchazeci/,
  • maturitní vysvědčení mohou uchazeči o studium doložit do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, tj. až do 15. 10. 2020,
  • státní závěrečné zkoušky i v zářijovém termínu proběhnou jak prezenčním, tak distančním způsobem, a to v období od 1. 9. do 4. 9. 2020, přičemž průběh distančním způsobem je upraven opatřením rektora VŠH č. 13/2020,
  • povinností je vložit posudky vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací do IS VŠH pro zářijový termín státních závěrečných zkoušek nejpozději do pátku 21. 8. 2020 v souladu s opatřením rektora VŠH č. 11/2020,
  • promoce úspěšných absolventů VŠH po státních závěrečných zkouškách konaných v lednu, červnu a září 2020 se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Hotelu Ambassador v Praze,
  • průběh akademického roku zůstává zachován, přičemž ten současný končí 31. 8. 2020 a akademický rok 2020/2021 bude probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, harmonogram akademického roku je zveřejněn formou opatření rektora VŠH č. 14/2020: https://www.vsh.cz/file.php?id=730,
  • náhradní zkouškové období bude prodlouženo a bude probíhat v termínu od 1. 9. až do 30. 10. 2020 v souladu s opatřením rektora VŠH č. 12/2020,
  • Kolegium rektora VŠH jednalo dne 30. 6. 2020 poprvé od 3. 3. 2020 prezenčně na půdě VŠH, jeho členové se rozloučili se současným rektorem VŠH doc. Ing. Václavem Vinšem, CSc., který ve své funkci po téměř 10 letech končí na vlastní žádost ke dni 31. 8. 2020.

V období od 1. 7. do 21. 8. 2020 probíhá v budově školy prázdninový provoz. Akademičtí pracovníci čerpají nařízenou dovolenou, neakademičtí pracovníci čerpají dovolenou v souladu s plánem dovolených. Návštěva studijního oddělení VŠH je možná v uvedeném období pouze na základě předchozí domluvy s konkrétní studijní referentkou: https://www.vsh.cz/cs/kontakty-1/studijni-oddeleni/.

S účinností od 1. 7. 2020 jsou v plném rozsahu povoleny pracovní cesty v tuzemsku i do zahraničí všem zaměstnancům VŠH, vyžaduje-li to jejich pracovní zařazení. Zároveň jsou všichni zaměstnanci povinni řídit se platnými opatřeními v souvislosti s přechodem státních hranic a přebírají plnou zodpovědnost za seznámení se s epidemiologickou situací a protiepidemickými opatřeními v příslušných regionech České republiky a v jednotlivých státech. Studenti i akademičtí a neakademičtí pracovníci mají možnost účastnit se programu Erasmus+ dle vlastního uvážení a disponibilních finančních prostředků ze strany VŠH. Rovněž je možná bez omezení realizace praxí jednotlivými studenty VŠH.

Od 1. 9. 2020 je povolena organizace akcí v prostorách VŠH za splnění podmínek vyplývajících z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Umožní-li to epidemiologická situace, bude možná organizace akcí ze strany Studentského senátu VŠH, realizace exkurzí i organizace kurzů celoživotního vzdělávání.

Zvláštní ocenění si zaslouží ti, kteří využili dobu pandemie COVID-19 k publikování velmi bonitních příspěvků či ke zpracování návrhů projektů ať už mezinárodního významu (Erasmus+, partnerské univerzity v návaznosti na zkoumání dopadu COVID-19 na hotely a restaurace) či národního významu (4. veřejná soutěž Éta TA ČR – COVID-19, smluvní výzkum). Podání pěti návrhů projektů svědčí o významné aktivitě. Ceníme si i práce, která byla odvedena v souvislosti se zpracováním kontrolních zpráv v návaznosti na naplňování podmínek akreditací vybraných studijních programů pro potřeby Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. A opomenout nesmíme ani vyšší počet opatření rektora VŠH, která bylo nutné zpracovat v souvislosti s úpravou vybraných povinností (výuka, skládání zápočtů a zkoušek, státní závěrečné zkoušky).

V tomto týdnu končí mimořádný režim provozu VŠH, přičemž pátek 3. 7. 2020 je posledním dnem, kde je možné čerpat home office. V období od 7. 7. do 21. 8. 2020 je home office všem zaměstnancům, kteří nečerpají dovolenou nebo nejsou v dočasné pracovní neschopnosti nebo nejsou na pracovní cestě, zakázán. Čerpání dovolené v roce 2020 je upraveno opatřením jednatele VŠH č. 1/2020 ze dne 24. 4. 2020. Prázdninový provoz VŠH je upraven opatřením jednatele VŠH č. 2/2020 ze dne 24. 4. 2020.

Přestože řada studentů to tak nevnímá, děkujeme za vaši práci v tomto akademickém roce a zejména pak v letním semestru akademického roku 2019/2020. A to jak akademickým, tak neakademickým pracovníkům. Dovolte, abychom vám v závěru poděkovali za pravidelné zasílání měsíčních výkazů práce, za zvládnutí složité situace ve vysokém školství a popřáli vám hezky strávenou dovolenou prožitou ve zdraví. Na viděnou se s většinou z vás těšíme v pondělí 24. 8. 2020.

Pokud byste potřebovali z různých důvodů kontaktovat jednatele VŠH, je k dispozici na mobilu +420 728 412 808, emailu studnicka@vsh.cz nebo pište přes facebook SZ Petr Studnička.

O výše přijatých opatření a tomto sdělení byly informovány i další subjekty působící v budově v ulici Svídnické 506, Praha 8, kterými jsou společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s., 1. Scio Střední škola, s.r.o., a První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.

Dny otevřených dveří proběhnou na VŠH v úterý 14. 7. 2020 a ve čtvrtek 27. 8. 2020, a to vždy od 10.00 hod.

Všechny předchozí informace týkající se pandemie COVID-19 a provozu VŠH zasílané v období od 1. 3. do 29. 6. 2020 jsou tímto sdělením zrušeny. Další případná opatření budou vycházet z aktuálního vývoje epidemiologické situace.

S pozdravem

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.     
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze