PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA VZTAH UBYTOVACÍCH KAPACIT K MÍSTNÍM POPLATKŮM BYL UKONČEN

Pod vedením odpovědného řešitele projektu doc. Ing. Miroslava Čertíka, CSc., byl zpracován na základě zadání České centrály cestovního ruchu-CzechTourism projekt „Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice“.

Řešitelský tým projektu byl tvořen zástupci tří kateder Vysoké školy hotelové v Praze. Za katedru cestovního ruchu se na řešení projektu podíleli Ing. Pavel Attl, Ph.D., a Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., katedru jazyků reprezentovala Mgr. Marie Kulichová a z katedry hotelnictví byl do řešení projektu zapojen vedle odpovědného řešitele projektu i Ing. Petr Studnička. Řešení projektu probíhalo od 1. dubna do 7. prosince 2014.

Cílem řešeného projektu bylo zhodnotit vztah objemu vybraných místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení na území České republiky.

Závěrečná zpráva projektu je rozdělena do pěti samostatných, ale vzájemně navazujících kapitol. První kapitola pojednává o historickém exkurzu a o současné legislativní úpravě místních poplatků v kontextu fiskální decentralizace. Druhá kapitola detailně na příkladu čtrnácti nejvýznamnějších obcí v České republice z hlediska objemu výběru místních poplatků zhodnocuje efektivnost výběru obou místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a k výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení. Do souvztažnosti jsou dávány počty lůžek a počty přenocování realizované v konkrétní obci během jednoho kalendářního roku.

Součástí třetí kapitoly jsou zahraniční zkušenosti s místními poplatky ve vazbě na výkony cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, zpracované na příkladu Spolkové republiky Německo. Čtvrtá kapitola formou případové studie pojednává o problémech s legislativní úpravou místních poplatků v místech s lázeňským statutem v České republice. Pátá kapitola jednak vyhodnocuje zjištěné výsledky a jednak přináší doporučení pro zadavatele.

V závěru projektu se uvádí: „Problematika fiskální decentralizace ve vztahu k cestovnímu ruchu je aktuální nejen v České republice, ale i v zahraničí. Obce mohou vedle místních poplatků vybírat místní daně, lokální odvody či paušální daně. Problémem je reinvestice takto vybraných finančních prostředků zpět do rozvoje cestovního ruchu. V souvislosti s uvažovanou novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve vztahu k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a k místnímu poplatku z ubytovací kapacity lze uvažovat v České republice především o:

  •            možnosti sloučení dvou místních poplatků do jednoho;
  •            úpravě maximální výše sazeb místních poplatků;
  •            možnosti úhrady místních poplatků roční, příp. měsíční nebo týdenní paušální sazbou;
  •            nerozlišování účelu pobytu hostů, na které se platba místních poplatků vztahuje;
  •            omezení skupin osob, které jsou osvobozeny od platby místních poplatků.“

Agenda místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity byla projednávána na 1. zasedání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj ČR dne 22. května 2014 a bude dále diskutována se zainteresovanými subjekty včetně Ministerstva financí ČR. Na základě objednávky Ministerstva pro místní rozvoj ČR řeší v současné době Vysoká škola hotelová v Praze pod vedením odpovědné řešitelky projektu Ing. Lucie Plzákové, Ph.D., projekt „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“. Jeho dokončení je plánováno do 31. března 2015.

Výstupy vybraných výzkumných projektů, na jejichž řešení se Vysoká škola hotelová v Praze podílí, budou prezentovány na odborném workshopu, který se uskuteční v prostorách školy dne 29. ledna 2015.

 

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví