Přijímací řízení na VŠH pro akademický rok 2020/2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne většina úkonů nutných k průběhu přijímacího řízení na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) distanční formou bez osobní přítomnosti uchazeče o studium v budově školy.

Rozřazovací testy z anglického a druhého cizího jazyka pro uchazeče o studium ve studijních programech v českém jazyce s předchozím studiem na území České republiky a Slovenské republiky se uskuteční prostřednictvím elektronického Informačního systému VŠH v termínu 11. až 29. května 2020.

Uchazeči s předchozím studiem mimo území České republiky a Slovenské republiky ucházející se o studium ve studijních programech v českém jazyce ve stejném termínu složí elektronický test z českého jazyka a anglického jazyka. Uchazeči o studium studijního programu Hospitality Management v anglickém jazyce složí elektronický test z anglického jazyka.

Každý uchazeč obdrží podrobné informace o organizaci distanční formy přijímacího řízení od referentek studijního oddělení VŠH.

Elektronické testy z anglického jazyka mohou být u uchazečů o studium ve studijním programu Hospitality Management nahrazeny doložením certifikátu o absolvování mezinárodně uznávaného testu z anglického jazyka (TOEFEL, FCE, CAE, ILTS). Cizinci ucházející se o studium ve studijních programech v českém jazyce mohou elektronický test nahradit doložením zkoušky z českého jazyka v minimální úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Tyto certifikáty uchazeči zašlou v elektronické podobě na studijní oddělení VŠH na email studijni@vsh.cz.

Po absolvování rozřazovacích testů uchazeči obdrží informaci o jejich výsledku.

Zápis do zimního semestru akademického roku 2020/2021 proběhne v termínu 7. až 11. září 2020 u prezenční formy studia a 14. až 18. září 2020 u kombinované formy studia. Studenti, kteří nebudou mít v době zápisu v důsledku současné situace ještě vystaveno maturitní vysvědčení, budou do zimního semestru zapsáni podmíněně a mohou maturitní vysvědčení doložit do 15. října 2020.

Uchazeči o studium mohou klást své dotazy ke studiu na VŠH emailem (info@vsh.cz, studijni@vsh.cz) nebo telefonicky. Dny otevřených dveří budou probíhat na VŠH prezenční formou, první se uskuteční dne 13. května 2020. Další termíny dnů otevřených dveří jsou stanoveny vždy od 10.00 hod. ve čtvrtek 21. května, 28. května, 4. června, 11. června, 18. června a 25. června 2020.

V 1. kole přijímacího řízení je možné přihlášky podávat do 30. dubna 2020, ve 2. kole standardně do 31. července 2020. Těšíme se na vás!

Vedení VŠH