Oznámení o ukončení havárie pitné vody v objektu Svídnická č. 506/1, Praha 8


V Praze dne 29. dubna 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na sdělení o havárii vody ze dne 8. dubna 2019 a na oznámení o zhoršené kvalitě pitné vody ze dne 15. dubna 2019 tímto oznamuji, že

z r u š u j i
s účinností k 5. květnu 2019

na základě provedených odběrů vzorků pitné vody a po dohodě s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace,

veškerá mimořádná opatření týkající se omezení odběru pitné vody
v objektu Svídnická č. 506/1, 181 00 Praha 8.

S účinností od 6. května 2019 bude obnoven provoz školní kuchyně a školní jídelny v plném rozsahu pro všechny skupiny strávníků, budou staženy barely zajišťující náhradní zásobování pitnou vodou ve veřejně přístupných prostorech škol (Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., První soukromá hotelová škola, spol. s r.o., 1. Scio Střední škola, s.r.o.) a dezinfekční prostředky ze sociálních zařízení a odborná výuka předmětů bude probíhat ve standardních podmínkách. Vodu bude možné standardně konzumovat a používat bez dalších omezení.

Tekoucí pitnou a teplou užitkovou vodu je možné od výše uvedeného data běžně konzumovat. Dne 24. dubna 2019 byly odebrány útvarem kontroly kvality vody společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., tři vzorky vody, a to dva vzorky v kuchyni v 1. patře (jeden vzorek byl odebrán ihned po roztočení kohoutku, druhý po odtočení) a v přípravně. Dále byly odebrány kontrolní vzorky z hydrantu v objektu Svídnická 506/1 a z hydrantu v ulici U Pentlovky. Kvalita u všech odebraných vzorků v rozsahu chemických, biologických a mikrobiologických analýz dle Přílohy č. 5 odstavec 1. „Krácený rozbor“ vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, vyhověla hygienickým limitům výše citované vyhlášky. Kvalita pitné vody dodávané do objektu Svídnická č. 506/1 je v pořádku. Kopie protokolů o zkoušce č. 3148/2019 až č. 3152/2019 jsou v případě zájmu k nahlédnutí v sekretariátu jednatele společnosti.


Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, provede v pátek dne 3. května 2019 orientačně v čase 10.00–16.00 hodin prostřednictvím společnosti AQUA Cleer s.r.o., preventivní úpravy vody chemickým procesem, a to především se zaměřením na dezinfekci trubních rozvodů. Jednání ve věci rekonstrukce rozvodů proběhne se zástupci příspěvkové organizace v pondělí dne 6. května 2019 za účasti obou smluvních stran na základě smlouvy o nájmu.

V době provádění prací nebude zajištěna dodávka pitné vody do objektu Svídnická č. 506/1, Praha 8. Z hygienických důvodů a ve vazbě na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (porucha v dodávce surovin), s návazností na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,

v y h l a š u j i
v souladu s § 207 písm. a) zákoníku práce
pátek 3. května 2019 po celou pracovní dobu (6.00–18.00 hodin)
pro všechny akademické, technicko-administrativní a hospodářsko-správní pracovníky VŠH s výjimkou technika VŠH, kteří jsou jak v pracovním poměru,
tak pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
prostojem (dnem volna), během kterého náleží
všem zaměstnancům náhrada mzdy nad rámec zákoníku práce ve výši 100 %.

Vstup do budovy školy nebude v uvedený den pracovníkům ani studentům umožněn!

Vedoucím pracovníkům všech akademických i provozních úseků VŠH ukládám prokazatelně informovat všechny své podřízené zaměstnance o přijatých opatřeních uvedených v tomto oznámení, které je závazné.

Za způsobené komplikace spojené s omezením dodávek pitné vody se jménem vedení společnosti omlouvám.

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

 

Fotogalerie