OPATŘENÍ VŠH v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR

Platná od 12. 3. 2020 14:00 hod. po dobu 30 dnů

Smyslem usnesení vlády ČR je omezit pokud možno v co nejvyšší míře shromažďování osob v  zájmu ochrany veřejného zdraví. Proto se apeluje na vysoké školy, aby opatření plynoucí z usnesení vlády realizovaly v maximální možné míře při zachování chodu nezbytných činností, které mohou být pro vysoké školy různé s ohledem na jejich specifika.

1. Výuka, konzultace a zkoušky - komunikace mezi akademickými pracovníky a studenty bude probíhat emailem, výjimečně telefonicky. Nadále platí, že provoz školy je přerušen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020.

Pro zajištění výuky budou využívány nástroje distančního vzdělávání (studijní opory, učební materiály v IS VŠH, elektronické databáze, e-knihy atp.). V mimořádné situaci mohou využívat vysoké školy dle sdělení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) nástroje distančního vzdělávání
pro všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia. NAÚ nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání. Vedle úplného zrušení prezenční výuky bylo v rámci VŠH rozhodnuto o zrušení všech praxí i kurzů celoživotního vzdělávání a rovněž o přerušení provozu všech úseků v rámci VŠH. Objekt budovy školy je zcela uzavřen!

2. Zahraniční cesty - Všem akademickým pracovníkům jsou zakázány pracovní cesty do zahraničí, a to bez ohledu na cílový stát.

3. Program Erasmus+ - Jsou zakázány příjezdy a výjezdy všech akademických nebo provozních pracovníků a studentů v rámci programu Erasmus+ ze/do zahraničí, a to bez ohledu na stát původu/cílovou destinaci.

4. Organizace akcí - Je zakázána organizace všech akcí v objektu Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, všem subjektům v něm působících, a to bez rozlišení typů s účastí osob vyšší než 30. Již v předstihu byla zrušena konference Vzdělávání 2020, která se měla v prostorách VŠH uskutečnit dne 25. 3. 2020 ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR.

5. Provoz středisek - Přerušen je v objektu školy provoz všech středisek a rovněž tak je přerušen provoz veřejné Knihovny Dr. Jaroslava Holoubka, tělocvičny a posilovny pro případné externí uživatele.

6. Všichni, kterých se to týká, jsou povinni dodržovat podmínky karantény.

7. Další postup - Především organizace státních závěrečných zkoušek a dalších činností vysoké školy (jednání orgánů školy, soustředění kombinované formy studia, přijímací zkoušky apod.) jsou v kompetenci rektora. V rámci VŠH se vedení školy sejde v úterý 24. 3. 2020 dopoledne a po jeho jednání budete seznámeni s bližšími podrobnostmi o dalším provozu školy. Budou-li k dispozici
podstatné informace dříve, obdržíte je samozřejmě v časovém předstihu.

Výše uvedená opatření jsou platná dnem vydání a účinná až do odvolání.

Nepropadejme panice a skepsi a buďme k sobě solidární. Věřím, že se podaří vše zdárně zvládnout. Snažně vás všechny žádám o zachování klidu a dodržování všech opatření stanovených vládou České republiky.

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

V Praze dne 12. 3. 2020

Fotogalerie