Návrhy opatření VŠH k řešení dopadů pandemie COVID-19 na sektor cestovního ruchu

Dopad šíření onemocnění COVID-19 způsobený koronavirem SARS CoV-2 se cestovního ruchu dotkl zcela zásadním a mimořádným způsobem, zvlášť významně postihl obory hotelnictví, gastronomie, lázeňství, ale i činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur a dalších návazných služeb cestovního ruchu.

V rámci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) byly provedeny kvalitativní výzkumy s podnikateli, kteří dlouhodobě a úspěšně podnikají v cestovním ruchu. Účelem není navrhovat jen náměty, ale i formulovat konkrétní návrhy realizačních opatření, které mohou jednoznačně přispět ke zlepšení současné tíživé situace podnikatelských subjektů a zároveň které pomohou sektoru cestovního ruchu v České republice jako celku.

VŠH je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), takže se aktivně podílela na zpracování připomínek k materiálu „Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020“. S jeho zněním se plně ztotožňuje a dne 2. dubna 2020 byly jménem VŠH uplatněny tyto připomínky:

 • upravit před projednáváním ve vládě České republiky s ohledem na současné dění znění Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice 2021–2030;
 • umožnit studium oboru cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie osobní přítomnost žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách s jinou státní příslušností, než je Česká republika;
 • navýšit na dvojnásobek až trojnásobek současného stavu rozpočet České centrály cestovního ruchu-CzechTourism v letech 2020–2022 a tyto navýšené finanční prostředky využít výhradně na efektivní marketingové kampaně především na podporu domácího cestovního ruchu a příjezdového cestovního ruchu z pěti nejvýznamnějších zdrojových trhů cestovního ruchu České republiky;
 • podpořit domácí cestovní ruch dětí a mládeže (zotavovací akce) a seniorů (lázeňské pobyty) na území České republiky;
 • sjednotit sazbu DPH na stravovací služby (s výjimkou alkoholických nápojů) a ubytovací služby v České republice ve výši 10 %.

Na zpracování připomínek k výše uvedenému materiálu se podíleli vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., a odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

VŠH se vedle vzdělávací činnosti zaměřuje i na výzkumnou a další činnost. V období od 10. do 15. dubna 2020 probíhal kvalitativní výzkum s podnikateli v cestovním ruchu. K projednání nejen s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale i s dalšími resortními ministerstvy (především Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra), lze uvést následujících

12 konkrétních návrhů realizačních opatření:

 • Přímá pomoc se závazky vůči zaměstnancům – přechodné snížení odvodů na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění u mezd za zaměstnavatele;
 • Prodloužení platnosti programu Antivirus pro podnikatele v cestovním ruchu, hotelnictví, gastronomii a lázeňství na dobu 6 měsíců, nikoliv jen do 31. května 2020;
 • Odložení, resp. odpuštění plateb DPH na období 6 měsíců pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení (s ohledem na uzavření provozoven je DPH nyní „nulové“, proto na období červen až listopad 2020);
 • Snížení sazby DPH na ubytovací služby na 10 % a sjednocení sazby DPH na stravovací služby s výjimkou alkoholických nápojů na 10 % (včetně take away a cateringu);
 • Odpuštění daně z příjmu fyzických osob podnikajících (OSVČ) a právnických osob za časově vymezené období (po dobu přerušení provozu);
 • Odpuštění koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasové přijímače médiím veřejné služby (Česká televize, Český rozhlas) za dobu úplného nebo částečného uzavření provozoven poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb;
 • Doporučení prominutí místního poplatku z pobytu a místního poplatku za užívání veřejného prostranství (např. restaurační předzahrádky) obcím a městům v jejich samostatné působnosti až do 31. prosince 2020 a prominutí či částečné odpuštění nájemného v nebytových prostorech vlastněných obcemi a městy;
 • Stanovení termínu obnovení provozu pro lázeňská léčebně-rehabilitační zařízení;
 • Vytvoření podpory segmentu MICE a organizování akcí zejména pro domácí klientelu při výpadku zahraničních turistů ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism a Czech Convention Bureau, při respektování pravidel veřejné podpory;
 • Zahájení masivní marketingové kampaně České centrály cestovního ruchu-CzechTourism na podporu domácího cestovního ruchu a následně i příjezdového cestovního ruchu;
 • Iniciování dočasné certifikace „Virus-Free Hotel/Restaurant“ zaručující zvýšenou úroveň specifických hygienických podmínek a bezpečnosti provozovny poskytující ubytovací a stravovací služby (roušky, dezinfekční prostředky, suroviny, procesy);
 • Podpora vysokých škol v oblasti výzkumu se zaměřením na řešení dopadů pandemie COVID-19 na cestovní ruch a navazující služby.

Na realizaci kvalitativních výzkumů a focus group se podíleli prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí VŠH doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., odborní asistenti katedry hotelnictví VŠH Ing. Jiří Zelený a Ing. Zbyněk Vinš a odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky VŠH Ing. Martin Petříček, Ph.D. Na formulaci návrhů realizačních opatření se dále podíleli vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., a odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., a jednotliví členové focus group.

Slova předsedy Správní rady VŠH, který je dlouholetým podnikatelem v cestovním ruchu, vystihují podstatné. Pan Ilja Šedivý je předsedou představenstva společnosti Regata Čechy, a.s., Praha, provozující například Hotel Horizont**** v Peci pod Sněžkou či Hotel Port**** u Máchova jezera. Jako podklad o slušnosti a solidnosti podnikatelů v cestovním ruchu lze uvést jedno z následujících tvrzení, které dobře vystihuje postoje velké části z nich: „Nikoho jsme nepropustili, záleží nám na našich zaměstnancích, jsme v tomto ohleduplní, ale musíme si poradit sami, situace je složitá.“

Sluší se poděkovat všem, kteří se podíleli na zpracování podkladů ze strany VŠH a členům focus group, ale zároveň všem, kterým leží na srdci další rozvoj cestovního ruchu a podpora podnikání v oborech hotelnictví, gastronomie a lázeňství.

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

mobil: +420 728 412 808
e-mail: studnicka@vsh.cz

Fotogalerie