Na VŠH se konalo setkání zástupců organizací destinačního managementu

Ve středu 11. září se uskutečnila na půdě Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) focusgroup se zástupci organizací destinačního managementu v rámci řešení projektu „Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E“. Projekt smluvního výzkumu řeší od 15. března do 18. října VŠH na základě smlouvy o dílo s Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism.

Představitelé krajských a oblastních organizací destinačního managementu se na jednání zabývali možnou implementací principu 3E při stanovení cílů v jejich strategických dokumentech. Na jednání panovala velmi dělná atmosféra a účastníci akce měli možnost vyměnit si zkušenosti ze své práce. Prezentovány byly i výstupy diplomové práce na podobně zaměřené téma, kterou zpracovala a letos v září úspěšně obhájila absolventka VŠH Ing. Dominika Charvátová.

Pozornost byla věnována Implementačnímu manuálu kategorizace organizací destinačního managementu agentury CzechTourism pro certifikaci těchto subjektů a problematice účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Účastníci akce byli rozděleni do tří skupin, které vedli členové řešitelského týmu, odborné asistentky katedry cestovního ruchu Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. a Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., a vedoucí katedry hotelnictví Ing. Petr Studnička, PhD. Na praktických příkladech byly definovány problémy, se kterými se organizace destinačního managementu v praxi setkávají.

Velmi příjemné bylo závěrečné konstatování účastníků akce, že takto koncipovaná prakticky orientovaná setkání by měla být pořádána mnohem častěji. VŠH samozřejmě uplatní poznatky ze společného setkání jak ve vzdělávací, tak v tvůrčí činnosti.

Ing. Petr Studnička, PhD.
odpovědný řešitel projektu

Fotogalerie