Informace pro studenty VŠH v návaznosti na uvolňování restriktivních opatření vlády ČR

V Praze dne 16. dubna 2020

Vláda České republiky na své schůzi konané dne 14. dubna 2020 rozhodla o postupném uvolňování restriktivních opatření, která byla přijata z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeném výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/. Jedním z opatření je, že od pondělí 20. dubna 2020 budou moci být realizovány zkoušky a konzultace pro studenty závěrečných ročníků na vysokých školách. Opatření v oblasti školství byla konzultována s ministerstvy zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy.

Osobní přítomnost na vysokých školách je umožněna vedle zaměstnanců výhradně studentům závěrečných ročníků. V podmínkách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) smí být ve škole osobně přítomni pouze studenti 3. ročníku bakalářského stupně studia (a návazných semestrů) a studenti 2. ročníku navazujícího magisterského stupně studia (a návazných semestrů). Studenti nižších ročníků mají osobní přítomnost ve škole nadále zakázánu!

Přesto jsou ze strany Ministerstva zdravotnictví v rámci současné epidemiologické situace kladeny na vysoké školy požadavky, které musí být zajištěny jak ze strany studentů, tak ze strany zaměstnanců. Jedná se o striktní dodržování následujících opatření:

 • Zdravotní stav: účast na konzultacích a zkouškách bude povolena za podmínek:
  • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
  • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou (v podmínkách VŠH budou dávkovače s dezinfekcí rozmístěny u vstupu do budovy školy a na chodbách u schodišť);
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici);
  • osoby nesmí podléhat karanténě;     
  • studenti potvrdí prohlášení o bezinfekčnosti (v podmínkách VŠH viz dále v textu bod 2).
 • Organizační opatření:
  • na konzultaci/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin nejvýše 5 osob;
  • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí;
  • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu;
  • učebna bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat je povinné i ve společných prostorách;
  • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek;
  • počet členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Nemoc COVID-19 a úmyslné šíření nového koronaviru bylo v České republice zařazeno na seznam nakažlivých lidských nemocí a jedná se o trestný čin!

Vedení VŠH v návaznosti na postupné uvolňování opatření vlády ČR rozhodlo o následujících opatřeních, která jsou platná v období od 4. května do 1. července 2020 a mohou být zpřesněna v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace:

1. Přerušení provozu školy

Doba přerušení provozu VŠH byla využita k opravě vodovodních rozvodů v zázemí budovy. Tyto práce budou pokračovat až do 24. dubna 2020. V období od 27. dubna do 4. května 2020 bude probíhat v budově školy úklid a plošná dezinfekce prostor. Z těchto důvodů zůstane objekt budovy školy zcela uzavřen až do 4. května 2020 včetně.

2. Osobní přítomnost studentů a zaměstnanců ve škole

Od 5. května do 1. července 2020 bude obnoven provoz školy, avšak v omezeném rozsahu. Škola bude otevřena:

 • pouze v úterý a ve středu v čase 7.00–15.00 hod.,
 • a v době konání státních závěrečných zkoušek od 15. do 24. června 2020 po oba týdny od pondělí do čtvrtku v čase 7.00–16.00 hod.,

přičemž je povolena osobní přítomnost ve škole výhradně studentů závěrečných ročníků a zaměstnanců. Celkem se u závěrečných ročníků jedná o 234 studentů prezenční formy studia a 112 studentů kombinované formy studia. Těmto počtům studentů je přizpůsoben i rozsah omezeného provozu školy.

Budova školy bude otevřena v době omezeného provozu VŠH pouze v níže uvedených dnech:

 • 5. 5. a 6. 5.;
 • 12. 5. a 13. 5.;
 • 19. 5. a 20. 5.;
 • 26. 5. a 27. 5.;
 • 2. 6. a 3. 6.;
 • 9. 6. a 10. 6.;
 • 15. 6., 16. 6., 17. 6. a 18. 6. (státní závěrečné zkoušky);
 • 22. 6., 23. 6., 24. 6. a 25. 6. (státní závěrečné zkoušky);
 • 30. 6. a 1. 7.

Všem ostatním studentům je zakázána osobní přítomnost na vysoké škole a vstup jim nebude do objektu budovy školy umožněn!

Před vstupem do budovy školy jsou povinni všichni studenti závěrečných ročníků potvrdit v IS VŠH „Potvrzení o bezinfekčnosti“. Čestné prohlášení bude možné od pondělí 20. dubna 2020 provést elektronicky, a to z titulní stránky, na které bude výrazný odkaz. Pod textem čestného prohlášení klikne student závěrečného ročníku na potvrzovací tlačítko. IS VŠH uloží záznam o každém jednotlivém kliknutí (nejen o tom posledním).

Všichni zaměstnanci mající přístup do IS VŠH uvidí u příslušného studenta závěrečného ročníku, že v daný den potvrdil čestné prohlášení. Potvrzené prohlášení nebude možné vzít zpět. Pokud student poté, co v daný den potvrdil prohlášení, zpozoruje příznaky onemocnění, nesmí jít do školy! Cílem je celý proces elektronizovat, protože i papír může být infekční a manipulace s ním může být riziková.

Všem interním akademickým pracovníkům je nařízena povinná osobní přítomnost na pracovišti, a to po oba dny v týdnech počínaje 5. květnem 2020 a konče 10. červnem 2020, které předcházejí konání státních závěrečných zkoušek, každý z dnů minimálně v rozsahu 4 hodin, a to vždy od 9.00 do 13.00 hod. Tento čas mohou využít interní akademičtí pracovníci k individuálním konzultacím se studenty závěrečných ročníků (v rozsahu minimálně 90 minut/týden) či k individuálnímu zkoušení studentů závěrečných ročníků. Povinná osobní přítomnost se stanovuje v době konání státních závěrečných zkoušek všem členům zkušebních komisí. Externím spolupracovníkům je doporučena osobní přítomnost na pracovišti alespoň v jednom ze dvou dnů, a to minimálně v rozsahu 2 hodin v čase mezi 9.00 a 13.00 hod. (individuální konzultace minimálně 30 minut/týden). V případě nepřítomnosti zastupuje externího spolupracovníka příslušný vedoucí katedry.

Všem neakademickým zaměstnancům je nařízena povinná osobní přítomnost na pracovišti po oba dny v týdnech počínaje 5. květnem 2020 a konče 1. červencem 2020 minimálně v rozsahu 5 hodin, povinně vždy od 9.00 do 13.00 hod.

3. Provoz jednotlivých oddělení školy

Pro potřeby studentů závěrečných ročníků VŠH budou otevřeny:

 • studijní oddělení, a to vždy v úterý a ve středu v čase 9.00–12.00 hod.;
 • knihovna, a to vždy v úterý a ve středu v čase 9.00–12.00 hod.

V Knihovně Dr. Jaroslava Holoubka se nesmí studenti zdržovat, mohou ji navštívit pouze za účelem vyzvednutí či odevzdání studijní literatury.

Sekretariát jednatele VŠH a sekretariát rektora VŠH budou v provozu vždy v úterý a ve středu v čase 9.00–14.00 hod. Referentka prorektora pro studium bude k dispozici vždy v úterý v čase 9.00–14.00 hod.

V případě oddělení výzkumu, zahraničního oddělení, oddělení marketingu, oddělení IT a provozního oddělení je možné kontaktovat jejich vedoucí zaměstnance v předstihu emailem a dohodnout termín osobního setkání, a to vždy v úterý v čase 9.00–14.00 hod.

V provozu nebude ani pokladna ani studovna. S ohledem na činnosti epidemiologicky závažné dle zákona o ochraně veřejného zdraví budou zcela uzavřeny všechny gastronomické provozy. V provozu nebude školní menza, denní bar ani kavárna RevPAR Café. Výdej obědů zaměstnancům, studentům a cizím strávníkům nebude do 30. června 2020 zajišťován. Především s ohledem na ochranu zdraví osob a zákaz shlukování a shromažďování se. Za způsobené komplikace a omezení se předem omlouváme! Uzavřena bude též recepce u vstupu do budovy školy a šatna.

4. Využití prostor školy

Po dobu omezeného provozu VŠH (od 5. května do 1. července 2020) je možné využívat prioritně kanceláře jednotlivých zaměstnanců a společné prostory (WC, chodby, schodiště), výjimečně při individuálním zkoušení určené učebny.

5. Prezenční forma studia

Pro všechny ročníky je prezenční forma výuky nahrazena distanční formou výuky. U závěrečných ročníků končí výuka dnem 30. dubna 2020, u ročníků nižších dnem 21. května 2020. Následuje řádné zkouškové období. V případě závěrečných ročníků bude zkouškové období probíhat v prodlouženém termínu od 4. května do 10. června 2020 (bakalářské studium), resp. 17. června 2020 (navazující magisterské studium), u nižších ročníků bude probíhat v termínu od 25. května do 30. června 2020.

6. Kombinovaná forma studia

Po schválení návrhů rozvrhů hodin vedoucími kateder budou rozvrhy pro studenty VI. soustředění kombinované formy studia (s výjimkou závěrečných ročníků) zveřejněny dne 17. dubna 2020 v IS VŠH. Za předpokladu, že to epidemiologická situace v České republice dovolí, uskuteční se standardně soustředění v termínu od 25. do 28. května 2020. V případě, že jeho organizace nebude možná (hromadná kontaktní forma výuka bude nadále zakázána), proběhne výuka distanční formou. Část výuky bude studentům nižších ročníků dle možností nahrazena a doplněna individuálními konzultacemi a mimořádnou blokovou výukou v průběhu I., II. a III. soustředění během zimního semestru akademického roku 2020/2021.

7. Skládání zápočtů a zkoušek a zapisování hodnocení

Studentům závěrečných ročníků VŠH je umožněno jak distanční skládání zápočtů a zkoušek, tak jejich skládání za osobní přítomnosti ve škole v době jejího otevření. Zápočty a zkoušky budou skládány primárně v kancelářích jednotlivých vyučujících, využít lze pro potřeby individuálního zkoušení i 5 přesně určených učeben.

V případě distančního skládání zápočtů a zkoušek se hodnocení zapisuje studentovi pouze do IS VŠH. V případě osobní přítomnosti ve škole se hodnocení zapisuje jak do studijního průkazu (indexu), tak do IS VŠH.

Studenti nižších ročníků mohou skládat zápočty a zkoušky pouze distančně během řádného zkouškového období, anebo v době prodlouženého náhradního zkouškového období, které bude probíhat od 1. září do 30. října 2020 v rozsahu 9 týdnů. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace bude možné skládat zápočty a zkoušky během náhradního zkouškového období distanční formou, a umožní-li to podmínky, pak také prezenční (kontaktní) formou.

8. Státní závěrečné zkoušky

8.1 Termín červen 2020

S ohledem na uzavření hotelů a restaurací na území České republiky až do 8. června 2020, dochází k posunu termínu konání Státních závěrečných zkoušek (SZZ) na VŠH. SZZ proběhnou jak distanční formou (on-line, videokonference), tak za osobní přítomnosti studentů prezenční formou ve vysoké škole. Rozhodnutí o formě skládání SZZ (distanční, prezenční) bude záležet na rozhodnutí a možnostech každého jednotlivého studenta VŠH a bude zkušebními komisemi plně respektováno!

V bakalářském stupni studia se uskuteční SZZ v termínu od 15. do 18. června 2020 a v navazujícím magisterském stupni studia v termínu od 22. do 24. června 2020, a to v počtu dnů dle počtu přihlášených studentů.

Zkušební komise pro distanční formu SZZ bude zasedat v místnosti č. 120, která bude vybavena odpovídající technikou. Studenti, kteří chtějí skládat SZZ distanční formou a splní předepsané povinnosti (získání odpovídajícího počtu kreditů, vložená elektronická verze BP/DP v IS VŠH), se přihlásí k této formě SZZ prostřednictvím emailu studijni@vsh.cz, a to nejpozději do 11. května 2020. V předstihu minimálně 7 dnů před vlastním konáním SZZ bude ověřena kvalita a rychlost technického spojení mezi členy zkušební komise a příslušným studentem. Zároveň je garantováno zabezpečení dat při jejich přenosu a celý audio a video záznam z průběhu SZZ distanční formou musí být po dobu 5 let ze strany VŠH archivován!

Prezenční forma SZZ bude probíhat na VŠH v prostorných místnostech rozmístěných tak, aby nedocházelo ke shlukování a shromažďování osob. Jedná se o místnosti č. 031 (přízemí), 101, 104, MA107, VA107 (1. patro) a 208 (2. patro).

V případě prezenční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků v bakalářském stupni studia povinni odevzdat na studijní oddělení VŠH studijní průkaz (index) a 1 výtisk bakalářské práce v pevné vazbě nejpozději do 10. června 2020.

V případě prezenční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků v navazujícím magisterském stupni studia povinni odevzdat na studijní oddělení VŠH studijní průkaz (index) a 1 výtisk diplomové práce v pevné vazbě nejpozději do 17. června 2020.

V případě distanční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků povinni zaslat poštou nebo jiným způsobem 1 výtisk bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě na adresu:
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
studijní oddělení
Svídnická 506
181 00 Praha 8.

Výtisk práce v pevné vazbě musí být doručen ve fyzické podobě poštou nebo jinou doručovací službou na VŠH nejpozději do 31. května 2020. Jinak nebude moci student skládat SZZ distanční formou v červnu 2020. Povinností VŠH je bakalářské/diplomové práce archivovat po dobu 70 let jak v tištěné, tak v elektronické podobě, proto je nutné ze strany studentů závěrečných ročníků skládajících SZZ distanční formou výtisk práce v pevné vazbě doručit. Studijní průkaz (index) tito studenti neodevzdávají ani nezasílají.

8.2 Termín září 2020

Studenti závěrečných ročníků, kteří budou skládat SZZ v září 2020 (v období od 1. do 4. září 2020), jsou povinni odevzdat studijní průkaz (index) a bakalářskou/diplomovou práci (elektronická verze v IS VŠH, tištěná verze – 1x pevná vazba, 2x kroužková vazba) na studijní oddělení VŠH nejpozději do 23. června 2020. Tyto práce budou předány akademickým pracovníkům ke zpracování posudků ve dnech 30. června a 1. července 2020. Proto i v tyto dny platí povinná osobní přítomnost všech interních akademických pracovníků na pracovišti.

9. Slavnostní promoce

Promoce pro úspěšné absolventy VŠH do období září 2020 včetně se uskuteční v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze dne 8. října 2020. Promoce plánovaná dne 25. června 2020 je s ohledem na časový posun termínu konání SZZ bez náhrady zrušena.

10. Dny otevřených dveří a přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Dny otevřených dveří budou probíhat na VŠH formou webinářů a videokonferencí, první se uskuteční dne 13. května 2020. Uchazeči o studium mohou klást své dotazy emailem (info@vsh.cz, studijni@vsh.cz) nebo telefonicky. Přijímací řízení (rozřazovací testy z cizích jazyků) proběhne online bez osobní přítomnosti uchazečů o studium v termínu od 4. do 28. května 2020.

U uchazečů o studium – cizinců budou uznávány rovněž vybrané certifikáty dokládající jejich jazykovou znalost. V 1. kole přijímacího řízení je možné přihlášky podávat do 30. dubna 2020, ve 2. kole standardně do 31. července 2020. Maturitní vysvědčení doloží uchazeči o studium nejpozději do 30 dnů po zahájení akademického roku 2020/2021, tedy do 30. září 2020.

Vybrané informace a termíny budou zpřesněny příslušnými opatřeními rektora. Výše uvedené informace byly projednány s prorektorem pro studium, výkonným ředitelem a provozní ředitelkou a jsou závazné.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž přerušení provozu VŠH platí do 4. května 2020.

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.     
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor

Vysoká škola hotelová v Praze