22. ŘÍJNA 2020 (upraveno k 1. 12. 2020)

Informace pro studenty VŠH

v souvislosti s pandemií COVID-19 (upraveno ke dni 1. 12. 2020) 

Vyhlášením zákazu volného pohybu osob s výjimkami na celém území České republiky od 22. října 2020 06:00 hod. v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 a díky velmi špatné epidemické situaci reaguje na usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 týkající se omezení provozu vysokých škol a zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole i Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH), která přijímá s účinností od 22. října 2020 následující opatření.

1. AKADEMICKÁ ČÁST

Povinnost osobní přítomnosti na pracovišti

V období od 22. října 2020 až do odvolání nemusí být osobně přítomen na pracovišti žádný akademický pracovník, nicméně osobní přítomnost na pracovišti je každému umožněna v době provozu budovy VŠH, především s ohledem na technické vybavení a nezbytnost plnohodnotného zajištění distanční výuky pro studenty. Výuku, zkoušení i konzultační hodiny mohou akademičtí pracovníci realizovat distančně plnohodnotně mimo své pracoviště.

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 umožňuje VŠH v nejvyšší možné míře všem akademickým pracovníkům práci na dálku ze svého bydliště (home office).

Zajištění výuky

Výuka bude probíhat až do odvolání výhradně distančním způsobem (on-line) při respektování stanovených rozvrhů hodin (přednášky, semináře, cvičení). Výuka bude probíhat synchronně (videokonference) a asynchronně (nahraná videa). Je zcela nepřípustné nahrazovat on-line distanční výuku jen dálkovým přístupem.

Výuka studentů kombinované formy studia v době 2. soustředění v týdnu od 2. listopadu do 5. listopadu 2020 bude probíhat výhradně distančně (on-line) dle zveřejněných rozvrhů hodin v Informačním systému VŠH (IS VŠH). Stejně tak distančně bude probíhat zkoušení i konzultační hodiny. Ty musí mít všichni interní akademičtí pracovníci vypsány v rozsahu 2x 90 minut týdně.

Konzultační hodiny

Všichni interní akademičtí pracovníci VŠH jsou povinni i nadále mít vypsány v období od 22. října 2020 až do odvolání konzultační hodiny, a to v rozsahu 2x 90 minut týdně, a to výhradně distančně (on-line). Externí akademičtí pracovníci by měli umožnit studentům konzultovat distančně (on-line), a to v rozsahu 30 minut týdně. Konzultace týkající se zpracování závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské práce, diplomové práce) probíhají výhradně distančně (on-line).

Praxe

Účast studentů na praxi se v období od 22. října 2020 až do odvolání zakazuje. 

Zkoušení

V období od 22. října 2020 až do odvolání se zakazuje zkoušení studentů za jejich osobní přítomnosti v budově školy, a to nad rámec krizového opatření schváleného vládou České republiky dne 19. října 2020 č. 1074, které umožňuje prezenční zkoušení studentů při maximálním počtu 10 osob. Zkoušení až do odvolání je možné výhradně distančně (on-line).

Zapisování hodnocení zápočtů a zkoušek studentům do výkazů o studiu

V období od 14. října 2020 až do odvolání neprobíhá zapisování hodnocení předmětů do výkazů o studiu (indexů) studentům ze strany akademických pracovníků v budově školy. Studenti, kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku v termínu leden 2021, nemusí zápis hodnocení z jednotlivých předmětů do indexů zajišťovat a bude jim automaticky prominut, přičemž rozhodující je zapsané hodnocení a získaný počet kreditů v IS VŠH.

Státní závěrečné zkoušky v termínu leden 2021

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci dochází k úpravě termínů vyplývajících z opatření rektora VŠH č. 1/2020 – Odevzdání bakalářských a diplomových prací a ukončení studia v akademickém roce 2019/2020, a to takto:

 • termín přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce zůstává zachován, a to v období od 26. října do 15. listopadu 2020 prostřednictvím IS VŠH;
 • termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce v elektronické verzi do IS VŠH se prodlužuje až do neděle 20. prosince 2020;
 • termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce v tištěné verzi (1x pevná, 2x kroužková vazba) se prodlužuje až do čtvrtku 14. ledna 2021, přičemž výtisky práce je možné odevzdat osobně na studijní oddělení VŠH nebo zaslat poštou na adresu VŠH – studijní oddělení, Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8;
 • termín pro odevzdání výkazů o studiu (indexů) je stanoven do čtvrtku 14. ledna 2021, přičemž studenti nemusí doplňovat hodnocení předmětů do indexů a rozhodující je zapsané hodnocení a získaný počet kreditů v IS VŠH;
 • termín pro vložení posudků vedoucích a oponentů bakalářských/diplomových prací do IS VŠH zůstává zachován, a to do pátku 15. ledna 2021.

Bude-li schválen zákon o fungování vysokých škol v době pandemie pro další časové období (po 1. lednu 2021) a umožní-li to zákonná úprava, umožní VŠH studentům skládat státní závěrečné zkoušky jak prezenčně (za osobní přítomnosti studentů ve škole při splnění specifických hygienických podmínek), tak distančně (on-line).

Zápisový list tématu bakalářské/diplomové práce

Student je povinen vlastnoručně podepsaný zápisový list generovaný v IS VŠH zaslat oscanovaný své/-mu vedoucí/-mu práce e-mailem, která/-ý jej podepíše a odevzdá na studijní oddělení VŠH.

Diplom a dodatek k diplomu, výkazy o studiu

Diplom a dodatek k diplomu jsou vydávány studijním oddělením od 1. října 2020 konkrétní osobě absolventa proti vlastnoručnímu podpisu o převzetí dokumentů; umožněno je i vydání diplomu a dodatku k diplomu v zastoupení osobě na základě ověřené plné moci. Otevírací doba studijního oddělení VŠH je upravena (viz níže).

Výkazy o studiu (indexy) budou studentům 1. ročníku předávány studijním oddělením VŠH, jakmile to epidemická situace umožní.

Ostatní

Ve věci odborné výuky u předmětů garantovaných katedrou hotelnictví bude tato praktická část výuky nahrazena, jakmile to epidemická situace dovolí.

Slavnostní obřady (inaugurace, imatrikulace, promoce) jsou až do odvolání zrušeny.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 končí dnem 30. října 2020.

Všechny exkurze, akce pro studenty a kurzy celoživotního vzdělávání jsou zrušeny až do odvolání.

Žádanky na konference a žádosti o změnu tématu BP/DP či úpravu názvu BP/DP se odevzdávají pouze v elektronické podobě ve Wordu bez vlastnoručního podpisu.

 

2. PROVOZNÍ ČÁST

Povinnost osobní přítomnosti na pracovišti

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 umožňuje VŠH v nejvyšší možné míře všem technicko-administrativním a hospodářsko-správním pracovníkům práci na dálku z místa svého bydliště („home office“).

Provozní doba budovy školy

Provoz budovy školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, zaměstnance je zajištěn od pondělí do čtvrtku v čase od 7.00 do 19.00 hod., čímž je umožněno zajišťovat distanční výuku dle rozvrhů hodin. Pro studenty a veřejnost je provoz budovy školy zajištěn od pondělí do čtvrtku od 8.00 do 11.00 hod. Vždy v pátek je budova školy zcela uzavřena.

Provozní doba jednotlivých oddělení*)

Studijní oddělení VŠH

 • čtvrtek 22. října 2020 – otevřeno v čase 9.00 – 11.30 hod.
 • pondělí 26. října 2020, úterý 27. října 2020, čtvrtek 29. října 2020 – uzavřeno
 • od pondělí 2. listopadu 2020 do odvolání – otevřeno v redukovaném rozsahu vždy pouze v pondělí, v úterý a ve středu v čase 9.00 – 11.00 hod.

Kavárna RevPAR Café (pouze výdejové okénko)

 • čtvrtek 22. října 2020 – otevřeno v čase 8.00 – 16.00 hod.
 • pondělí 26. října 2020, úterý 27. října 2020, čtvrtek 29. října 2020 – uzavřeno
 • od pondělí 2. listopadu 2020 do odvolání – otevřeno v redukovaném rozsahu vždy od pondělí do čtvrtku v čase 8.00 – 12.00 hod.

Studovna VŠH

 • od čtvrtku 22. října 2020 z rozhodnutí vlády České republiky uzavřeny

Knihovna Dr. Jaroslava Holoubka:

 • otevřeno od pondělí do středy 8:00 - 11:00 hodin.

Oddělení výzkumu VŠH

 • od čtvrtku 22. října 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřeno

Zahraniční oddělení VŠH

 • od čtvrtku 22. října 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřeno

Referentka prorektora pro studium (rozvrhy hodin)

 • od čtvrtku 22. října 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřeno

Sekretariát jednatele VŠH, sekretariát rektora VŠH, pokladna VŠH

 • čtvrtek 22. října 2020 – otevřeno v čase 9.00 – 12.00 hod.
 • pondělí 26. října 2020, úterý 27. října 2020, čtvrtek 29. října 2020 – uzavřeny
 • od pondělí 2. listopadu 2020 až do odvolání – otevřeno v redukovaném rozsahu vždy od pondělí do čtvrtku v čase 9.00 – 12.00 hod.

Recepce a šatna VŠH

 • čtvrtek 22. října 2020 – standardně
 • pondělí 26. října 2020, úterý 27. října 2020, čtvrtek 29. října 2020 – uzavřeny
 • od pondělí 2. listopadu 2020 až do odvolání – otevřeno v redukovaném rozsahu vždy od pondělí do čtvrtku v čase 7.00 – 11.00 hod.

*) Ve středu 28. října 2020 a v úterý 17. listopadu 2020 jsou státní svátky – budova školy bude uzavřena. Stejně tak je budova škola zcela uzavřena každý pátek!

Ostatní

Den otevřených dveří na VŠH dne 12. listopadu 2020 proběhne distančně (on-line).

Žádáme všechny zaměstnance, studenty, absolventy i veřejnost, aby v maximální možné míře dodržovali vládní opatření včetně zákazu volného pohybu osob na celém území České republiky při splnění stanovených výjimek!

Upozorňujeme, že všem zaměstnancům je doporučeno, aby v období od pátku 23. října do pátku 30. října 2020 v maximální možné míře využili home office a dle vlastních možností co nejvíce minimalizovali svůj pobyt na pracovišti, i když jim bude umožněn.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž byla projednána a schválena distanční formou dne 21. října 2020.

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD., v. r.                    
jednatel společnosti                                                                                     
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.           

Ing. Martin P e t ř í č e k, Ph.D., v. r.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze