RECENZOVANÝ ČASOPIS VŠH

Czech Hospitality and Tourism Papers


Časopis pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers uveřejňuje zejména vědecké nebo přehledové statě autorů pouze v anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe v oborech hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch a lázeňství.

Slouží především k prezentaci původních výsledků výzkumu autora nebo autorského týmu ve výše uvedených oborech. V sekci „Konzultace a diskuze“ jsou zveřejňovány přehledové statě a rovněž statě odborné z pedagogické a odborné činnosti akademických pracovníků a zprávy o výstupech z výzkumných projektů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. listopadu 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od 1. 1. 2015 je na tento Seznam opětovně zařazen i časopis Czech Hospitality and Tourism Papers. Seznam bude využíván při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku vydávaném v ČR tak, jak stanovuje Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro roky 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. června 2013.

ISSN bylo časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers (dále jen časopis) přiděleno 31. 3. 2005 (datum vzniku časopisu). Od roku 2010 je časopis v databázi EBSCO společnosti EBSCO Publishing se sídlem v Ipswich, Massachusetts, USA. Od 25. června 2015 je časopis součástí prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Za obsah příspěvku a jazykovou správnost odpovídá autor.

Postup recenzního řízení

Příspěvky jsou nejdříve redaktorem časopisu zkontrolovány, zda splňují formální náležitosti (viz Šablona pro autory, Pokyny k šabloně). Redaktor má právo příspěvky, které neodpovídají zaměření časopisu nebo které nesplňují požadované formální náležitosti, vrátit autorovi nebo autorskému týmu. Na základě pozitivního hodnocení redaktora postupuje příspěvek k projednání redakční radou časopisu.

Redakční rada časopisu rozhoduje, které příspěvky postoupí do recenzního řízení. Tyto příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty (recenzent není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor nebo jeden ze spoluautorů). Recenzní řízení je anonymní. V případě potřeby může být příspěvek před předáním do recenzního řízení vrácen autorovi či autorům k doplnění nebo přepracování. Příspěvky se dvěma kladnými posudky budou přijaty k publikování. O výsledku recenzního řízení uvědomí redakce autora prostřednictvím e-mailu. Po vydání časopisu je každému autorovi doručen jeden výtisk tištěné verze časopisu.

Vychází: 2x ročně
Náklad jednoho čísla: 250 ks
Distribuce: Studovna VŠH (studovna@vsh.cz)
Cena jednoho čísla: 120 Kč
ISSN: 1801-1535
Registrace MK ČR: E 15814

Časopis lze objednat elektronicky na e-mailu studovna@vsh.cz.

Tiráž

Czech Hospitality and Tourism Papers
Vydavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Předseda redakční rady: Petr Čech (cech@vsh.cz)
Výkonná redaktorka: Ing. Veronika Studničková
Technický editor: Bc. Radka Balakovská
Vychází 2x ročně, náklad čísla: 250 ks
Cena: 120 Kč
Distribuce: Studovna VŠH, e-mail: studovna@vsh.cz
ISSN: 1801-1535
Registrace: MK ČR: E 15814
Tisk: PrintActive s. r. o.

Příspěvky schvaluje redakční rada časopisu. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Šíření obsahu periodika je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady.


Redakční rada časopisu

Jméno a příjmeníPracoviště
Petr Čech předseda redakční rady, Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Edna Rozo Bellon Universidad Externado de Colombia, Kolumbie
Martina Beránek Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Pavel Hlinka Asociace hotelů a restaurací ČR, Česká republika
Dagmar Jakubíková Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Aleš Komár Univerzita obrany, Česká republika
Joanna Kosmaczewska University of Physical Education in Poznan, Polsko
Andrej Malachovský Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovenská republika
David Martin Ted Rogers School of Hospitality and Tourism Management, Kanada
Marek Merhaut Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Karel Nejdl Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu, Česká republika
Zuzana Palenčíková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovenská republika
Jana Piteková Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika
Lucie Plzáková International Association of Scientific Experts in Tourism
Čestmír Sajda Aspira Invest, Česká republika
Petr Studnička Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Petr Šalda generální ředitel, Grandhotel Zvon České Budějovice, Česká republika
Craig Thompson Stenden University, Holandsko
Heli Tooman University of Tartu, Estonsko
Zuzana Tučková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Medet Yolal Anadolu University, Turecko


Uzávěrka pro autory: 31. 3. 2017


Články jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.
 

Obsah vydaných čísel (pdf)
 

Šablona pro autory (docx)
 

Pokyny k šabloně (pdf)
 

Články v elektronické podobě zasílejte na: chtp@vsh.cz
 

Abstrakty a klíčová slova zveřejněných článků a obsah čísla (pdf):
číslo 11/2010
číslo 12/2010
číslo 13/2011
číslo 14/2011
číslo 15/2012
číslo 16/2012
číslo 17/2012
číslo 18/2013
číslo 19/2013
číslo 20/2013
číslo 21/2014
číslo 22/2014
číslo 23/2014
číslo 24/2015
číslo 25/2015
číslo 26/2016

Kompletní verze časopisů
číslo 11/2010
číslo 12/2010
číslo 13/2011
číslo 14/2011
číslo 15/2012
číslo 16/2012
číslo 17/2012
číslo 18/2013
číslo 19/2013
číslo 20/2013
číslo 21/2014
číslo 22/2014
číslo 23/2014
číslo 24/2015
číslo 25/2015
číslo 26/2016 

Generální partneři