KNIHOVNA

 

Vysoká škola hotelová v Praze získala v roce 2013 od Ministerstva kultury ČR grant z podprogramu VISK3 na podporu rozvoje vlastní veřejné knihovny se specializovaným knižním fondem. Z grantu byl financován přechod na nový knihovní systém Verbis, potřebný hardware a software. Nový systém je v provozu a plně funkční.

Knihovna je tedy nově vybavena knihovnickým programem Verbis, který je přístupný také z informačního systému školy i její webové stránky. On-line katalog Portaro umožňuje kromě vyhledávání i prodlužování zápůjček, rezervace a objednávky.

Knihovna poskytuje:


Přístup do katalogu knihovny

Přístup do právního informačního systému CODEXIS.

Výpůjční služby absenční a prezenční

 • prezenční výpůjčky - materiály určené k prezenčnímu vypůjčení lze pouze prostudovat v knihovně, eventuelně z nich kopírovat. Cena této služby je uvedena v Knihovním řádu.
 • absenční výpůjčky - knihy a materiály se půjčují mimo knihovnu. Výpůjční doba je jeden měsíc pro studenty prezenčního studia a uživatele externí, pro studenty dálkového studia je to 45 dní. Výpůjčky je možno prolongovat, pokud nejsou rezervovány dalším uživatelem.

Bibliograficko-informační služby - poskytování informací o fondu knihovny

Referenční služby - jedná se o poskytování informací, kde může uživatel nalézt hledané informace či publikace za předpokladu, že tyto informace ani publikace nejsou dostupné v dané knihovně

Reprografické služby - černobílé kopírování za poplatek

Meziknihovní výpůjční služby pro registrované uživatele

Vzdělávací služby - formou vstupní informace pro uživatele

 • jaké služby lze využívat
 • jak jsou řazeny publikace ve fondu
 • jakým způsobem je vyhledávat přes webový katalog

Provozní doba knihovny

Pondělí + Středa         8:30 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý + Čtvrtek 8:30 – 11:30     12:30 – 17:30
Pátek 8:00 – 13:00  

Kontakt

Emílie Brožová
místnost 404 - spojovací chodba
knihovna@vsh.cz
Tel.: 283 101 178

 

Periodika

Elektronické zdroje informací (pdf)

Knihovní řád knihovny VŠH (pdf)

Provozní řád knihovny VŠH (pdf)

Nahlížení do bakalářských a diplomových prací (pdf)

Vybrané české knihovny a jejich elektronické katalogy:

Vybrané zahraniční knihovny a jejich zdroje:

Informační brány:

Další vyhledávání:

Elektronické informační zdroje

 • EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory. Více informací o systému EBSCO.
 • studenti VŠH se mohou do systému EBSCO přihlásit z informačniho systému
 • CODEXIS – právní informační systém. Obsahová náplň tohoto systému je pečlivě připravována z oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů ČR, Sbírky mezinárodních smluv a dalších cca 40 informačních zdrojů. Najdete zde např. sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) a rezortní věstníky (Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník ČNB, Věstník NKÚ, Věstník Ministerstva životního prostředí).
 • Studenti, zaměstnanci a návštěvníci knihovny se mohou do systému přihlásit pouze na PC v knihovně. Informace  k používání systému CODEXIS.
   

Knihovna VŠH je evidována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 6503/2011.

 

Generální partneři