Hotelnictví / Hospitality Management (bakalářský)

Hotelnictví / Hospitality Management (bakalářský)

Cílem bakalářského studia oboru Hotelnictví je připravit odborníky pro široké uplatnění v hotelovém a gastronomickém podnikání a v managementu podniků působících v tomto sektoru. Obor Hotelnictví je vhodný pro kreativní a flexibilní studenty s chutí neustále se odborně vzdělávat a pracovat v prostředí hotelových a gastronomických služeb. Obor je určen studentům, kteří chtějí pracovat a řídit provoz a týmy pracovníků v tuzemských i mezinárodních společnostech, v nezávislých firmách, včetně rodinných podniků. Z hlediska předchozího vzdělání není důležité, zda jsou uchazeči/studenti absolventy gymnázií, středních hotelových škol nebo jiných typů středních škol.

Charakteristiky profesí, absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru Hotelnictví jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru služeb v hotelnictví a gastronomii, tj. zejména v řízení malých a středních podniků a v ubytovacích, stravovacích, technických a ostatních hotelových provozech (úsecích). Jsou také připraveni působit při poskytování poradenství týkajícího se životního stylu, stravování, při realizaci nových ubytovacích, hotelových a gastronomických konceptů. Mezi základní schopnosti absolventů rovněž patří uplatnění při řízení malých provozoven a rodinných firem. Absolventi tohoto najdou uplatnění také v hotelových společnostech, ve stravovacích službách, v programech wellness, v potravinářském průmyslu, v kongresových službách a v institucionálních formách stravování (školní, nemocniční, závodní, lázeňské). Zároveň budou kvalifikovanými odborníky pro poradenství v oblasti hotelových služeb, při výrobě pokrmů a nápojů a jejich vzájemné gastronomické vyváženosti, při vytváření nabídky v gastronomii (jídelní a nápojové lístky), při zajišťování společenských akcích (event management a catering) a při uplatňování společenské etikety v manažerské praxi. V rámci studia získají znalosti odborné terminologie ve dvou cizích jazycích a dokáží je aktivně uplatnit ve své práci. Orientují se ve zdrojích informací potřebných pro rozvoj podnikání a pro řízení podniku nebo svěřeného úseku a ovládají základní techniky zpracování a interpretace těchto informací

 • Hlavní oborové předměty: Základy hotelnictví a gastronomie, Základy cestovního ruchu, Nápojová gastronomie, Hotelové zařízení a design, Hotelové rezervační a restaurační systémy, Hotelový marketing a event management.
 • V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou vybrat předměty rozvíjející jejich znalosti a dovednosti v oblasti gastronomie, hotelnictví nebo ekonomického řízení podniku.
 • Předměty společného teoretického základu patří zejména: Makroekonomie pro bakalářské studium, Mikroekonomie pro bakalářské studium, Management, Marketing, Banky a finanční trhy.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Vysoká škola hotelová vypisuje pro bakalářské práce řadu témat vycházejících z výzkumného zaměření školy, ale i z požadavků praxe.

Výstupy z učení

Kompetence absolventa oboru Hotelnictví vycházejí ze studia předmětů společného teoretického základu, ve kterých absolvent získává především znalosti o širších společenských souvislostech studovaného oboru. V předmětech programového základu získává absolvent znalosti o uvedené oblasti a o jejich součástech a také rozvíjí základní dovednosti především v aplikaci teoretických poznatků do praxe v hotelnictví a gastronomii. Má potřebné znalosti ekonomické, manažerské, sociální a legislativní, a zároveň odpovídající znalosti spojené s výživou, hygienou, zdravým životním stylem, logistikou a udržitelným rozvojem. Absolvent získá ve vybrané oblasti další znalosti a dovednosti v rámci studia specializovaných povinně volitelných předmětů.

Odborné znalosti

Absolvent

 • orientuje se v hospodářských dějích reálné ekonomiky na úrovni ekonomických subjektů;
 • orientuje se v hospodářské politice a umí předvídat její důsledky pro podnikovou praxi;
 • kvalifikovaně se orientuje v přístupu k rozhodování o finančních otázkách zejména na nižší a střední  manažerské úrovni;
 • ovládá organizační strukturu a hotelové prostředí, včetně gastronomických technologií a procesů;
 • zná způsoby provozování hotelových zařízení a problematiku gastronomických provozů, sledování   prodejnosti, provádění analýz prodeje, vyhodnocování rizik, kalkulace nákladů, řízení kvality poskytovaných  služeb a podpory prodeje;
 • umí uplatňovat principy a metody přípravy pokrmů a nápojů za použití vhodných technologií a způsobů   servisu, včetně hygienických standardů, standardů kvality s ohledem na výživu a faktory ovlivňujícími naše zdraví;
 • zná legislativní povinnosti a organizační procesy stravovacích a ubytovacích služeb;
 • zná jednotlivé kategorie nápojů, které tvoří sortiment v gastronomii;
 • zná principy etického chování a rozhodování jednotlivých subjektů.

Kompatibilita oboru Hotelnictví s obdobnými programy v zahraničí umožňuje absolventům uplatnit se v tuzemských i mezinárodních společnostech hotelového průmyslu, ale dává i možnost dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí v navazujícím magisterském studiu na VŠH či na jiných vysokých školách.

Studijní obor Hotelnictví byl akreditován v roce 1999, akreditace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006 a následně v roce 2013 o dalších 6 let. S ohledem na dobu, která uplynula od první akreditace oboru, došlo při jeho realizaci k řadě změn, jejichž cílem bylo zejména zohlednit vývoj sektoru hotelnictví a gastronomie, ekonomického a podnikatelského prostředí v České republice, plné zapojení do Evropské unie v roce 2004 a další společensko-ekonomické faktory.

Generální partneři